Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

Podnikatel:     

Jiří Klouda, Střední 343/10, 664 41 Popůvky, IČ 18143202

 

Provozovna:   

Knihařství Jiří Klouda, Vintrovna 262, 664 41 Popůvky u Brna

 

1.

Všeobecná ustanovení

 

1.1. 

Vymezení pojmů

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) jsou obchodními podmínkami ve smyslu ustanovení § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen OZ). Účelem VOP je podrobná úprava závazků ze smluv při prodeji zboží a poskytování služeb mezi podnikatelem Jiřím Kloudou, IČ 18143202, jako prodávajícím a poskytovatelem služeb (dále jen prodávající), a kupujícím a odběratelem služeb (dále jen kupující). Zbožím se pro účely těchto VOP rozumí nabídka veškerého sortimentu papírenského zboží, knihařského materiálu a knihařského zboží,  která je uvedena na internetových stránkách prodávajícího www.epapirnictvi.eu. Službami se pro účely těchto VOP rozumí úprava nabízeného zboží dle požadavku kupujícího zejména např. tisk zadaného textu, změna barvy potahu knih, změna počtu listů v knihách apod..    

 

1.2.

Tyto VOP, společně s dalšími ujednáními stran, která jsou obsahem kupní smlouvy a smlouvy o poskytování služeb,  představují úplnou dohodu smluvních stran o podmínkách prodeje zboží a poskytování služeb.  

 

1.3.

V případě, že ze smlouvy bude vyplývat odchylné ujednání smluvních stran oproti těmto VOP, pak platí přednostně ujednání smlouvy.

 

1.4.

Tyto VOP jsou zveřejněny na internetových stránkách prodávajícího www.epapirnictvi.eu, a v listinné podobě jsou k nahlédnutí v provozovně prodávajícího. VOP jsou pro smluvní strany závazné od odeslání objednávky kupujícího prodávajícímu.  

 

 

2.

Podmínky a postup při uzavírání smlouvy

 

2.1. Prezentace zboží nabízeného prodávajícím je uvedena na webových stránkách www.epapirnictvi.eu. Nabídka obsahuje kategorii zboží, konkrétní označení (název) zboží, kód zboží a podrobný popis zboží s fotografickým vyobrazením.   

 

2.2. Smlouva se sjednává prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, tedy prostřednictvím internetu (internetového obchodu) www.epapirnictvi.eu. Kupující  vyplní elektronickou objednávku a odešle ji kupujícímu. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je správné a kompletní vyplnění všech údajů ve formuláři objednávky. Objednávka je jednostranné právní jednání kupujícího adresované prodávajícímu , v němž kupující na základě informací o zboží prezentovaném na internetu, případně na základě jiných informací, projeví zájem o konkrétní typ zboží. Objednávka je návrhem na uzavření kupní smlouvy, event.. smlouvy o poskytování služeb, a jejím odesláním prodávajícímu, kupující zároveň potvrzuje, že souhlasí s těmito VOP (viz.čl. 1.4. VOP).

 

2.3. Prodávající je povinen potvrdit e-mailem kupujícímu přijetí objednávky, čímž dojde  mezi stranami k uzavření smlouvy. Pokud kupující zjistí, že v již odeslané a prodávajícím potvrzené objednávce je v důsledku nesprávně vyplněné objednávky chyba, je povinen prodávajícího ihned kontaktovat a neprodleně odeslat novou, již správně vyplněnou objednávku, kterou mu prodávající opět e-mailem potvrdí. Na předcházející objednávku nebude brán zřetel, původní smlouva se odesláním a přijetím nové objednávky, ruší. Kupující je povinen zřetelně označit, že se jedná o novou opravenou objednávku, aby prodávající omylem nezaslal zboží dvakrát. Pokud by k tomu přes veškerou pozornost prodávajícího došlo, je kupující povinen vrátit neobjednané zboží na své náklady.

 

 

3.

Čas plnění

 

3.1. Termín dodání zboží bude určen dohodou stran s ohledem na zájmy kupujícího a možnosti prodávajícího. Prodávající deklaruje svoji snahu a vůli maximálně vyjít vstříc požadavkům a zájmům kupujícího.

 

3.2. Pokud kupující uvede v objednávce v rubrice „poznámka“ požadovaný termín dodání zboží a prodávající nebude schopen tento termín dodržet, je povinen v potvrzení objednávky tuto skutečnost uvést a navrhnout kupujícímu jiný termín. Jestliže kupující do 24 hodin od přijetí e-mailu nesdělí prodávajícímu, že s tímto termínem nesouhlasí, platí prodávajícím navržený termín jako termín pro dodání zboží. Pokud kupující s navrženým termínem nesouhlasí, a mezi stranami nedojde k jiné dohodě, má kupující právo odstoupit od smlouvy. 

 

3.3. Jestliže kupující v objednávce zboží neuvede požadovaný termín dodání, navrhne termín prodávající a uvede ho v e-mailu potvrzujícím přijetí objednávky. Pokud kupující do 24 hodin od přijetí e-mailu nesdělí prodávajícímu svůj nesouhlas s tímto termínem, platí prodávajícím určený termín jako termín pro dodání zboží. Pokud kupující s navrženým termínem nesouhlasí, a mezi stranami nedojde k jiné dohodě, má kupující právo odstoupit od smlouvy.

 

 

4.

Odběr zboží

 

4.1. Dodání a odběr zboží se provádí:

 

- prostřednictvím smluvního dopravce prodávajícího, kterým je společnost PPL CZ s.r.o., K Borovému 99, Jažlovice, 251 01 Říčany, IČ 251 94 798, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 105858 (dále jen společnost PPL),

- prostřednictvím smluvního dopravce prodávajícího, kterým je společnost Zásilkovna s.r.o., Českomoravská 2408/1a, Libeň, Praha 9, 190 00 Praha IČO: 28408306, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 139387 (dále jen Zásilkovna)

- v kamenné prodejně v Knihařství Jiří Klouda, Vintrovna 262, Popůvky u Brna 664 61Praha IČO 28408306

- po domluvě zajistíme osobní odběr v Brně na Leitnerové ulici 692/16, v prodejně lůžkovin Libbella - ZDARMA

- po domluvě zajistíme dopravu do firmy po Brně - ZDARMA

 

 

4.2. Zboží je kupujícímu odevzdáno až mu je dopravce předá.  

 

4.3. Prodávající je povinen zboží řádně zabalit, tak, aby během přepravy nedošlo k jeho poškození. Pokud kupující při převzetí zásilky od dopravce zjistí poškození obalu, odmítne zásilku převzít a řidič vrátí zásilku prodávajícímu. Prodávající je povinen obratem zaslat kupujícímu nové zboží.

 

5.

Finanční a platební podmínky

 

4.1. Cena zboží je cenou smluvní a je uvedena u každého konkrétního zboží na webových stránkách www.epapirnictvi.eu. Přepravné a balné tvoří samostatnou položku a je rovněž cenou smluvní, přičemž cena přepravného se odvíjí od ceníku dopravce. Výše přepravného  a balného je rovněž zveřejněna na webových stránkách www.epapirnictvi.eu a kupující ji v konkrétním případě zjistí v průběhu vyplňování formulářové objednávky. 

 

4.2. Způsob platby:

- při osobním odběru zboží v provozovně kupujícího se platba provádí v hotovosti,

- při dodání zboží prostřednictvím společnosti PPL se platba provádí tzv. na dobírku, tj. odevzdáním příslušné částky dopravci oproti předání zboží.

- při dodání zboží prostřednictvím společnosti Zásilkovna se platba provádí tzv. na dobírku, tj. odevzdáním příslušné částky dopravci oproti předání zboží.

- bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č. 1517146621/0100 , vedený u KB a.s..

- online platba kartou přes platební bránu ShoptetPay s.r.o.,

 

6.

Odstoupení od smlouvy

 

6.1. Kupující má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne uzavření smlouvy. V případě kupní smlouvy běží lhůta ode dne převzetí zboží. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 3.2. nebo 3.3. těchto VOP běží lhůta ode dne potvrzení objednávky prodávajícím.    

 

6.2. Kupující má možnost odstoupit od smlouvy prostřednictvím vyplnění a odeslání formuláře pro odstoupení od smlouvy, který je na webových stránkách www.epapirnictvi.eu. Prodávající potvrdí kupujícímu bez zbytečného odkladu přijetí formuláře (odstoupení od smlouvy).

 

6.3. Pokud kupující nevyužije možnost odstoupit od smlouvy prostřednictvím formuláře dle čl. 6.2. těchto VOP, je povinen zaslat prodávajícímu odstoupení od smlouvy poštou nebo e-mailem. V odstoupení od smlouvy je kupující povinen uvést své identifikační údaje, telefonické nebo e-mailové spojení, číslo smlouvy (objednávky) a bankovní spojení pro vrácení plnění.

 

6.4. V případě odstoupení od smlouvy je kupující povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zaslat nebo předat prodávajícímu na své náklady zboží, které obdržel.

 

6.5.  V případě odstoupení od smlouvy je prodávající povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, vrátit kupujícímu všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem nebo převodem na bankovní účet uvedený v odstoupení od smlouvy.  Prodávající není povinen vrátit kupujícímu přijaté peněžní prostředky dříve než mu kupující zboží předá nebo prokáže jeho odeslání.

 

7.

Záruční podmínky

 

7.1. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý (nebo smluvený) účel nebo že si zachová obvyklé (nebo smluvené) vlastnosti. 

 

7.2. Prodávající poskytuje záruku na zboží v délce 24 měsíců. Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu.

 

7.3. Záruka se nevztahuje na zboží poškozené běžným používáním a nevhodným zacházením, a na zboží jiného odstínu barevnosti, pokud byl nepatrný rozdíl v barvách způsoben zkreslením barvy na obrázku nebo použitím potahového materiálu dodaného nově v jiném odstínu od dodavatele.     

 

7.4. Postup při uplatnění práva ze záruky za jakost v záruční době je stejný jako postup při uplatnění práva z odpovědnosti za vady dle čl. 8. těchto VOP.

 

 

 

8.

Uplatnění práv z odpovědnosti za vady (reklamace)

 

8.1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal, tato odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze a je dodána ve smluveném množství.   

 

8.2. Prodávající je povinen přijmout reklamaci ve své provozovně. Reklamace musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se strany nedohodnou na delší lhůtě.

 

8.3. Pokud kupující neuplatní reklamaci osobně, je oprávněn zaslat prodávajícímu vadné zboží neprodleně po zjištění vady spolu s průvodním dopisem – písemnou reklamací, v níž zejména uvede přesný popis vady.  

 

8.4. Kupující má právo na dodání nové bezvadné věci. Nové bezvadné plnění bude kupujícímu zasláno zpravidla do jednoho týdne, nejpozději do třiceti dnů ode dne uznání reklamace.

 

8.5. Pokud prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, má kupující právo na přiměřenou slevu. Lze-li vadu odstranit, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Pokud to vzhledem k povaze vady není neúměrné, má kupující právo odstoupit od smlouvy.

 

8.6. V případě uznání reklamace, je prodávající povinen nahradit kupujícímu náklady na uplatnění reklamace.    

  

 

9.

Ochrana osobních údajů

 

9.1. Osobní údaje kupujících jsou uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. v platném znění. Veškeré údaje získané od kupujících jsou užívány výhradně pro naplnění závazkového vztahu mezi prodávajícím a kupujícím a nejsou poskytovány třetím osobám, s výjimkou dopravce doručujícího zboží, a to v míře nezbytné pro splnění závazku. 

 

9.2. Uzavřením kupní smlouvy kupující souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího za účelem uvedeným v čl. 9.1. těchto VOP.

 

10.

Závěrečná ustanovení

 

10.1. Všechny spory vzniklé mezi prodávajícím a kupujícím, které se nepodaří odstranit smírným jednáním smluvních stran, budou rozhodovány podle českého hmotného a procesního práva, a to věcně a místně příslušným soudem.

 

10.2. Právní vztahy vzniklé mezi prodávajícím a kupujícím z uzavřených smluv nebo v souvislosti s nimi, jakož i veškeré další záležitosti ve smlouvách či v těchto VOP výslovně neupravené, se řídí právem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele.

 

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (VOP) jsou uveřejněny na internetových stránkách  www.epapirnictvi.eu.

 

 

Jiří Klouda

 

  

 

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 

Knihařství Jiří Klouda

Vintrovna 262, 664 41

Popůvky u Brna

 

IČ: 18143202

e-mail:

tel: 

 

Věc: Odstoupení od smlouvy

 

Datum:

 

Tímto Vám sděluji, že odstupuji od kupní smlouvy.

 

Číslo objednávky:

 

Datum uzavření smlouvy/potvrzení objednávky prodávajícím:

 

Stručný popis zboží:

 

 

 

 

 

Označení kupujícího:

 

Jméno a příjmení:

 

Datum narození:

 

Adresa bydliště:

 

Kontakt (telefon, e-mail):

 

Bankovní spojení pro vrácení kupní ceny:

 

 

 

 

……………………………….

Podpis kupujícího

(v případě odeslání formuláře v listinné podobě)